Lediga poster på Socialhögskolan

Institutionsstyrelsen

Platser: 2 suppleanter

Antal möten: 4 möten per termin, som är 3 timmar långa.

Institutionsstyrelsen(IS) har övergripande ansvar för institutionen och röstar igenom förslag som rör budget, kursplaner, tillgodoräknande av tidigare studier m.m.

Arbetsutskottet & Kursföreståndarmöten

Platser: 1 ledamot för AU (utgörs oftast av ansvarig för Arbetsmarknadsutskottet) & 2 ordinarie ledamöter för Kursföreståndarmöten

Antal möten: 2-3 möten per termin, som är 2 timmar långa. 

Arbetsutskottet(AU) och Kursplanegruppen är sammanslagna på Socialhögskolan. Gruppen  förbereder förslagen som läggs fram till IS.

JÄMLIKgruppen

Platser:1 ordinarie ledamot (utgörs oftast av ansvarig för Jämlikutskottet) och 1 suppleant

Antal möten: 2-3 möten per termin, som är 2 timmar långa. Utöver detta kan visst arbete vid sidan om mötena tillkomma.

Gruppens övergripande syfte är att främja perspektiv som kön, etnicitet, klass, ålder, trosuppfattning, sexualitet, funktionsnedsättning m.m.., genom att uppmärksamma och arbeta för att dessa perspektiv blir integrerade delar av socionomprogrammet och institutionens övriga verksamheter.
Gruppen kan få uppdrag från institutionsstyrelse eller prefekt, och har också möjlighet att själv föreslå uppdrag.

Internationaliseringsgruppen

Platser: 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant

Antal möten: 1-2 möten per termin, som är 2 timmar långa.

Gruppens övergripande syfte är att främja institutionens internationella förankring i undervisning och forskning.
Gruppen fungerar som referensgrupp för institutionens internationella koordinatorer och ledning.

Interna arbetsorganisation för Gamla Köket

Platser: 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant

Antal möten: 2-3 möten per termin, som är 2 timmar långa.

Arbetsorganisationens uppdrag är att formulera och bevaka Socialhögskolans krav i relation till Akademiska Hus under hela planerings- och byggprocessen vad gäller lokalprojektet för Gamla köket. Projektet gäller byggnaden intill Sopis i Lund dit delar av undervisningen ska flytta under 2019.

Vad är skillnaden på ledamöter och suppleanter?

Ordinarie ledamöter får kallelse och handlingar till mötena och får gå på alla möten. Suppleanter får generellt bara gå på mötena om någon av de ordinarie ledamöterna inte kan, men detta varierar lite mellan grupperna. Fråga vad som gäller i din grupp när du har klivit på ditt uppdrag. Generellt gäller att bara ordinarie ledamöter har rösträtt, och suppleanter har det enbart om någon ordinarie är borta och de deltar i dennes ställe.

Intresserad?

Om du är intresserad av att sitta som studentrepresentant hör du av dig till Ordförande i Socionomsektionens styrelse. Styrelsen nominerar därefter de kandidater de ser lämpliga till Samhällsvetarkårens fullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet.